Kreditlån villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTOKREDITAVTAL

1 ALLMÄNT OM KONTOKREDITAVTALET

1.1 Efter godkänd kontokreditansökan och beviljad kontokredit gör Risicum Capital AB (kreditgivaren) en kontokredit om mellan 10 000 SEK till 20 000 SEK (i enlighet med vad som närmare meddelas i meddelandet om att krediten har beviljats (”Kreditgodkännandet”) tillgänglig för kredittagaren (”Kreditutrymmet”).

Nya kunder kan endast beviljas en kredit uppgående till SEK 10 000. För det fall att kunden har genomfört ett för kreditgivaren acceptabelt antal månatliga återbetalningar i angiven tid kan kunden ansöka om ökat kreditutrymme.

1.2 Kredittagaren har möjlighet, med de begränsningar som framgår i dessa allmänna villkor, att utnyttja Kreditutrymmet genom att vid ett eller flera tillfällen begära att pengar utbetalas från kreditgivaren till ett konto i svensk bank tillhörande kredittagaren. Att krediten är en kontokredit innebär att återbetalade belopp kan lånas igen så länge inte Kreditutrymmet överskrids och/eller kreditgivaren har förhindrat framtida utbetalningar d v s stoppat rätten att utnyttja den tidigare beviljade gränsen för kontokrediten enligt vad som anges i punkten 4.

1.3 Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med Kreditgodkännandet kontokreditavtalet. En sammanställning av kontokreditavtalet finns att tillgå hos kreditgivaren.

2 BEVILJANDE AV KONTOKREDIT

2.1 Kontokredit kan beviljas till fysisk person som gjort en kontokreditansökan, är mellan 20 och 70 år gammal vid tidpunkten för ansökan, varit folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år tillbaka och som inte har några betalningsanmärkningar och i övrigt uppfyller kreditgivarens vid var tid gällande krav på kreditvärdighet.

2.2 För att en ansökan om kredit ska vara komplett kan senaste lönespecifikation eller bankkontoutdrag avseende sökandes lönekonto för de tre senaste månaderna krävas. Den sökande ska dessutom uppge den information som kreditgivaren efterfrågar i samband med ansökan. Notera att uppfyllande av nämnda kriterier inte är tillräckligt för att lånet ska beviljas då endast sökande som har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet kan godkännas som kredittagare. Genom att ansöka om lån godkänns att Risicum Capital AB, förutom sedvanlig kreditprövning genom Soliditet. Vid sådana analyser använder sig kreditgivaren av låneansökandes personuppgifter. Kreditgivaren meddelar elektroniskt om kreditbeslutet till den sökande.

2.3 Ansökan om kontokredit görs efter registrering i den on-line tjänst som tillhandahålls av kreditgivaren via www.risicum.se (”Tjänsten”). Kredittagaren ska vid registrering av Tjänsten identifiera sig genom användning av Bank-ID eller annat sätt godtagbart för Kreditgivaren. I samband med ansökan ska kredittagaren även uppge kontonummer i svensk bank dit utbetalning av krediten ska ske.

2.4 Kreditgivaren ska lämna information till kredittagaren om kontokreditansökan avslås. Om avvisande av kontokreditansökan sker på grundval efter sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag ska uppgifter lämnas härom till kredittagaren.

2.5 Kreditgivaren betalar ut utnyttjat kreditbelopp till av kredittagaren anvisat bankkonto i svensk bank.

2.6 Kredittagaren är under hela avtalsperioden skyldig att lämna den information till kreditgivaren som kreditgivaren efterfrågar. Information som efterfrågas kan tillexempel vara lönespecifikation eller kontoutdrag. För det fall efterfrågad information inte lämnas kan kreditgivaren komma att förhindra framtida utbetalningar under krediten.

3 UTBETALNING

3.1 En ansökan om utbetalning ska göras av kredittagaren genom Tjänsten. Det minsta belopp som kan utbetalas vid ett tillfälle uppgår till 500 SEK. En utbetalning medför en minskning av det tillgängliga Kreditutrymmet i motsvarande mån. Det sammanlagda beloppet av samtliga utestående utbetalningar får inte överskrida Kreditutrymmet.

3.2 Utbetalning av nyttjad kredit sker endast till  det svenska bankkonto som ska anmälas av kredittagaren i samband med ansökan om kredit.

4 AVBRYTANDE AV RÄTT ATT UTNYTTJA KREDITEN, SÄNKT KREDITGRÄNS

4.1 Kreditgivaren har rätt att vid kreditagarens begäran om förnyad utbetalning upp till tidigare beviljad kreditgräns utföra en förnyad kreditprövning.

4.2 Kreditgivaren har rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten om (1) kredittagaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt kontokreditavtalet eller i övrigt mot kreditgivaren eller annat bolag inom kreditgivarens koncern, (2) kredittagaren har lämnat felaktig information i samband med kontokreditansökan eller underlåter att lämna efterfrågad information under avtalstiden i enlighet med punkt 2.6, (3) förutsättningarna för beviljande av krediten förändras under kreditens löptid, (4) kredittagaren har missbrukat krediten genom övertrassering eller på annat sätt, (5) det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, eller (6) Kredittagaren uppfyller inte kraven vid en förnyad kreditprövning.

4.3 För det fall kreditgivaren avbryter rätten att utnyttja krediten enligt ovan ska detta meddelas kredittagaren snarast möjligt tillsammans med skälen för att utnyttjandet avbryts.

4.4 Kreditgivaren har även rätt att under kreditavtalets löptid, om någon av de förutsättningar som anges i punkten 4.2. föreligger, sänka den ursprungligen beviljade Kreditutrymmet till ett kreditutrymme som kreditgivaren anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid sådan tidpunkt utnyttjade kreditbeloppet. Kreditutrymmet anses sänkt den dag ett meddelande sänts ut eller detta muntligen meddelats kredittagaren.

5 ÅTERBETALNING/FAKTURA/KONTOUTDRAG

5.1 Kredittagaren återbetalar krediten till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Återbetalning ska ske månadsvis och vara kreditgivaren tillhanda senast på den förfallodag som anges i fakturan. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag.

5.2 Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar minst tio (10) procent av det utnyttjade Kreditutrymmet inklusive och upplupna räntor (den ”Obligatoriska Återbetalningen”). Den Obligatoriska Återbetalningen kan dock aldrig understiga 500 SEK (eller överstiga utestående skuld). Det belopp som återbetalas består av amorteringsdel och en räntedel. . Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framgår av fakturan, vilken även innehåller den information som ska framgå av ett kontoutdrag.

5.3 Betalning med befriande verkan kan endast ske till det bankgironummer som anges på fakturan.

5.4 Kredittagaren är alltid berättigad att återbetala hela den utestående skulden eller ett högre belopp än den Obligatoriska Återbetalningen (som framgår i punkten 5.2). En återbetalning med ett högre belopp en månad innebär inte att kredittagaren befrias från skyldigheten att genomföra följande månads/ers Obligatoriska Återbetalningar. Vid förtidsinlösen ska kredittagaren kontakta kreditgivarens kundtjänst.  

5.5 Vid återbetalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

5.6 Då återbetalning har skett av kapitalskulden ökar det tillgängliga Kreditutrymmet i motsvarande mån.

6 RÄNTA

6.1 Kreditränta

 Kredittagaren ska betala ränta till kreditgivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Vid första utbetalning löper ränta från den dag pengarna utbetalats av kreditgivaren till förfallodag. Efterföljande månader beräknas räntan månad för månad på den genomsnittliga utestående krediten.

6.2 Den årliga nominella räntan som tillämpas uppgår till 79 procent. Exempel på den effektiva årsräntan beräknat enligt KO:s riktlinjer baserat på att endast den Obligatoriska Återbetalningen sker:

 Kreditbelopp [15 000] kr och kredittid [49 månader], effektiv årsränta [117,21] procent.

6.3 I den utsträckning som det motiveras av:

   a) kreditpolitiska beslut,

   b) ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren, eller

   c) andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades, får kreditgivaren ändra räntesatsen för krediten.

   Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Kreditgivaren underrättar kredittagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla.

7 AVGIFTER

7.1 Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på avgifterna i den mån kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd som avgiften avser att täcka.

7.2 Kreditgivaren underrättar kredittagaren om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla.

7.3 Kredittagaren ska även vara skyldig att betala andra avgifter till kreditgivaren, än sådana som förorsakas av kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som kreditgivaren allmänt tillämpar vid varje tidpunkt och utgörs exempelvis av övertrasserings-, försenings- och påminnelseavgift. Kredittagaren ska även ersätta kreditgivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in kreditgivarens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig.

8 BANKDAG

 Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

9 KREDITGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP KONTOKREDITEN TILL ÅTERBETALNING I FÖRTID

9.1 Påföljd vid betalningsförsummelse

9.1.1 Kreditgivaren kan kräva förtidsbetalning av kredittagaren om någon av följande omständigheter föreligger:

       
  1. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som övertiger tio procent av kreditfordran,
  2. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger mer än fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
  3. kredittagaren på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning, eller
  4. det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skuld.

 9.1.2 Vid krav på förtidsbetalning från kreditgivaren gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 1 – 3 ovan är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt punkt 4 ovan genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i detta stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte dessa bestämmelser.

9.2 Övriga orsaker till förtida uppsägning av kontokrediten

 9.2.1 Kreditgivaren har rätt att säga upp kontokreditavtalet till omedelbar betalning om kreditgivaren har anledning att misstänka att kredittagaren använder krediten, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera brottslighet.

 9.2.2 Kreditgivaren har även rätt till förtida uppsägning av kontokreditavtalet i det fall kredittagaren uppgett missvisande eller felaktig information som väsentligen kan tänkas inverka på kontokreditavtalet.

10 DRÖJSMÅLSRÄNTA

 Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kreditgivaren betala en dröjsmålsränta på utestående belopp vilken ska uppgå till den för lånet gällande avtalade räntan. För det fall kreditgivaren säger upp krediten i enlighet med punkten 9 ska kredittagaren från den tidpunkten betala en årlig nominell dröjsmålsränta om 36 procent. Därtill har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift enligt lag (för närvarande 60 kr per påminnelse).

11 KREDITTAGARENS MEDDELANDEPLIKT

11.1 Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart underrätta kreditgivaren om namn, telefonnummer – och/eller adressändring. Vid eventuellt utredningsarbete som orsakats av felaktiga uppgifter har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren en ersättning enligt gällande prislista.

11.2 Kredittagaren är skyldig att på begäran informera kreditgivaren om ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

12 ÅNGERRÄTT

12.1 Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingåtts, dock tidigast den dag då konsumenten fått dokumentation om avtalet sig till handa. I det fall kreditavtalet ångras ska kredittagaren meddela kreditgivaren följande uppgifter:

(i) kredittagarens namn och personnummer,
(ii) bekräftelse att avtalet ångras,
(iii) utnyttjat kreditbelopp,
(iv) plats och datum, och
(v) kredittagarens underskrift.

12.2 Meddelande om utnyttjande av ångerrätten kan sändas med post till följande adress: Risicum Capital AB, Frösundaviks allé 15 4 tr. 169 70 Solna, telefax: 08-655 36 18 eller per e-post till: kundtjänst@risicum.se. För att kunna hanteras som ett ånger måste meddelandet innehålla uppgift om kredittagarens namn och personnummer, bekräftelse att avtalet ångras, lånebelopp och datum.

12.3 Kredittagaren ska utan dröjsmål, dock senast inom trettio (30) dagar från det att meddelandet för att ångra krediten avsänts, återbetala erhållna medel samt ränta för den använda kredittiden.

 Exempel på ett ångrat lån: Kredittagaren ångrar ett 15 000 kronors lån med 49  månaders löptid efter 5 dagar från att lånet utbetalts till kredittagaren. Ifall kredittagaren återbetalar beloppet 3 dagar senare är summan som ska återbetalas följande: kapital 15 000 kr, ränta (8 dagar) 263,33 kr, sammanlagt 15 263,33 kr.

13 MEDDELANDEN TILL KREDITAGAREN

13.1 Har meddelande som rör kontokreditavtalet sänts till kredittagaren på den i skuldebrevet angivna adressen eller ny adress som har meddelats kreditgivaren av kredittagaren, ska meddelandet anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.  

13.2 Kredittagaren godkänner härmed att kreditgivaren kommunicerar med kredittagaren genom sms eller e-post på det nummer/adress som angivits vid låneansökan eller senare.

 För marknadsföring genom sms eller e-post, se nedan under punkten 17.

14 BEGRÄNSNING AV ANSVAR

 Kreditgivaren är med nedan angivna undantag endast ansvarig för skada som uppkommer om kreditgivaren agerat vårdslöst. Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (ansvarsbefrielse vid strejk och/eller lockout gäller även för det fall det är kreditgivaren som är föremål/utförare av sådan åtgärd). Kreditgivaren är inte i något fall skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt från kreditgivarens sida.  

15 RÄTT ATT ÄNDRA KONTOKREDITAVTALET

15.1 Kreditgivaren har rätt att ändra villkoren för kontokreditavtalet. Kreditgivaren meddelar kredittagaren om sådana ändringar av villkoren via mejl, via post, eller på annat varaktigt sätt.

15.2 Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges av kreditgivaren, dock tidigast (30) dagar efter avsändandet av meddelande till kredittagaren. Om kredittagaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet. Betalningsskyldighet för utestående skuld och upplupna räntor och avgifter föreligger dock.

15.3 Om ändringarna inte innebär någon utvidgning av kredittagarens skyldigheter eller inskränkning av kredittagarens rättigheter, eller om ändringarna är en följd av en ny eller ändrad lagstiftning eller ett myndighetsbeslut kan ändringen träda i kraft omgående efter avsändande av meddelande.

15.4 Kreditgivaren har alltid rätt att säga upp kontokreditavtalet med sex månaders uppsägningstid. Detta innebär dock inte att utesåtende belopp, med automatik, förfaller till betalning vid sådan tidpunkt.

16 ÖVERLÅTELSE AV FORDRINGEN

16.1 Kreditgivaren har rätt att utan kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta fordringen enligt kontokredit avtalet till annan. Kredittagaren ska alltid informeras vid överlåtelse av fordringen enligt kontokreditavtalet.

16.2 Kreditgivarens skriftliga medgivande krävs för att kredittagaren ska kunna överföra krediten till annan.

17 SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

17.1 Personuppgiftslagen

17.1.1 Personuppgiftsansvarig är kreditgivaren Risicum Capital AB, org nr 556725-9980. Personuppgifter som kredittagaren lämnar till kreditgivaren eller som annars registreras i samband med uppläggning eller hantering av krediten eller i övrigt inom avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av kreditgivaren såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES). Kreditgivaren kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Behandlingen av personuppgifterna sker för att kreditgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skuldebrevet och lag, för att används som underlag för kreditgivarens identifiering (autentisering och verifiering av uppgiven identitet),för att användas som underlag för kreditgivarens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och - om kredittagaren inte har begärt spärr mot direktreklam - för att ge kredittagaren erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifterna kan också utlämnas till kreditgivarens samarbetspartners i Sverige och utomlands (även utanför EU/EES), för användning för något av ovan angivna syften. Samkörning av personuppgifterna kan ske med motsvarande uppgifter hos kreditgivaren eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av kreditförhållandet.

17.1.2 Om kredittagaren vill:

  (i) ha information om vilka personuppgifter om denne som kreditgivaren behandlar,
  (ii) anmäla att han/hon inte vill ha direktreklam, eller
  (iii) begära att rättelse sker av felaktiga eller ofullständiga uppgifter,
  ska kredittagaren skicka en skriftlig, av kredittagaren undertecknad, förfrågan/begäran till kreditgivaren på adress Risicum Capital AB, Frösundaviks Allé 15, 4 tr, 169 70 Solna eller en begäran/förfrågan per e-post till kundtjänst@risicum.se.

17.1.3 Genom att acceptera dessa villkor lämnar kredittagaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits. Samtycke lämnas också till att kreditgivaren eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, tillställer kredittagaren marknadsföring via e-post, sms eller annat liknande automatiskt system för kommunikation.

17.2 Kreditupplysningsföretag

17.2.1 Kreditgivaren kan komma att lämna uppgifter om krediten, betalningsförsummelse och missbruk av kontot till kreditupplysningsföretag med flera. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan fås av kreditgivaren.

17.2.2 Kredittagaren medger även att kreditgivaren har rätt att överföra kundinformation till missbruksregister i de fall då kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar, utföra kreditkontroll när upplupen kreditskuld föreligger samt vidarebefordra kundinformation till inkassobyråer och jurister.

18 TILLSYNSMYNDIGHET

18.1 Konsumentverket och Finansinspektionen övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

19 KLAGOMÅL OCH TVIST

19.1 Kredittagaren kan vid klagomål vad gäller kontokrediten vända sig till kreditgivarens klagomålsavdelning alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.

19.2 Marknadsföringen av kontokrediten följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt ska tillämpas på kontokrediten och kontokreditavtalet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om kontokrediten och kontokreditavtalet. Kreditgivaren har dock rätt att föra talan avseende kontokrediten och kontokreditavtalet även i utländsk domstol om sådan är behörigt forum.