Snabblån | Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTKREDITAVTAL

1. Beviljande av kredit

Kreditgivare är Risicum Capital AB. Lån kan beviljas person som gjort en låneansökan, är åtminstone 18 år gammal, varit folkbokförd i Sverige sedan minst två år tillbaka och inte har några betalningsanmärkningar. Notera att uppfyllande av nämnda kriterier inte är tillräckliga för att lånet ska beviljas eftersom endast sökande som har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet kan godkännas för lån. Kreditgivaren meddelar elektroniskt om kreditbeslutet till den ansökande. Den av kreditgivaren godkända låneansökan tillsammans med lånevillkoren utgör konsumentkreditavtalet mellan kreditgivare och kredittagare. En sammanställning av konsumentkreditavtalet finns att tillgå hos kreditgivaren. Kreditgivaren använder sig vid kreditprövning av låneansökandes personuppgifter. Kreditgivaren använder sig av Bisnode Kredit AB:s register vid kreditupplysningar.

Kreditgivaren kan använda sig bl a av Instantor AB:s och Egreement AB:s (Diglias) lösningar för identifiering, autentisering (kontroll och verifiering av uppgiven identitet) av kredittagare som söker kredit. En förutsättning för att kreditansökan ska hanteras och eventuellt beviljas kan därför vara att kredittagaren uppfyller de villkor som uppställts av Instantor/Diglia samt ingår avtal med dessa företag.

Kreditgivaren ska lämna information till kredittagaren om låneansökan avslås. Om avvisande av låneansökan sker på grundval efter sökning i databas hos ett kreditupplysningsföretag ska uppgifter lämnas härom till kredittagaren. I övrigt är kreditgivaren inte skyldig att motivera gjorda kreditbeslut till den som ansöker om lån. Kreditgivaren kan bevilja ett mindre lån än vad som ansökts. Kreditgivaren uppbär en uppläggningsavgift för den beviljade krediten. Lånetiden är minst 61 dagar. Kreditgivaren betalar ut lånebeloppet till av kredittagaren anvisat bankkonto.

2. Återbetalning

Kredittagaren ska återbetala lånet till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodagar och belopp anges vid lånetillfället, samt står på fakturan. Betalningen ska vara kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Återbetalningsbeloppet består av amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel.

Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framkommer i konsumentkreditavtalet. Låneansökande uppger önskad avbetalningsplan i samband med låneansökan, och kreditgivaren har rätt att godkänna, förkasta eller erbjuda en alternativ avbetalningsplan. Låntagaren kan ansöka om framflyttning av förfallodag med 14 dagar. Kreditgivaren bedömer självständigt om förlängning skall medges eller inte. För hanteringen av en sådan begäran uttas en särskild hanteringsavgift enligt vad som anges under punkten 5 och ränta utgår under hela kredittiden.

3. Ränta

Kredittagaren ska betala ränta till kreditgivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Räntan som tillämpas är fast och ändras därmed inte under avtalstiden.Exempel på den effektiva årsräntan beräknat enligt KO:s riktlinjer:

  • Lånebelopp 3000 kr och lånetid 61 dagar, effektiv årsränta 552,43%
  • Lånebelopp 5000 kr och lånetid 61 dagar, effektiv årsränta 550,04%

4. Avgifter

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga en uppläggningsavgift. För lån under 61 och 90 dagar uppgår uppläggningsavgiften till 400 kr.
För hantering av begäran av framflyttning av förfallodag enligt punkten 2, andra stycket, uttas en tillkommande administrativ avgift på 100 kr.

5. Bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

6. Kredittagarens rätt till förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. Kredittagaren ska vid förtida återbetalning, utöver det lånade beloppet, även betala uppläggningsavgift och ränta för den utnyttjade kredittiden. Vid förtidsinlösen ska kunden kontakta kreditgivarens kundtjänst.

7. Information om ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till kreditgivaren inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid kreditavtalets ingång.

Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att kreditavtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera kredittagare och endast en av kredittagarna utövat ångerrätten. Ränta ska utgå från den dag kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till kredit- givaren.

Kreditgivaren ska snarast och senast 30 dagar från den dag då kreditgivaren tog emot kredittagarens meddelande om att kreditavtalet frånträds återbetala de avgifter som kredittagaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som kreditgivaren har erlagt till det allmänna.

Meddelandet kan sändas med post till följande adress: Risicum Capital AB, Frösundaviks allé 15 4 tr. 16970 Solna, telefax till: 08-655 36 18, telefon 08-655 36 65 eller per e-post till: kundtjanst@risicum.se. För att kunna hanteras som en ånger måste meddelandet innehålla uppgift om Kredittagarens namn och personnummer, bekräftelse att avtalet ångras, lånebelopp och datum.

Kredittagaren ska utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från det att meddelandet för att ångra lånet skickats iväg, återbetala erhållna medel samt ränta för den använda lånetiden. I det fall återbetalning inte sker inom utgiven tidpunkt upphör ångerrätten.

Exempel på ett ångrat lån: Kredittagaren ångrar ett 3000 kronors lån med 61 dagars löptid efter 5 dagar från att lånet utbetalts till kredittagaren. Ifall kredittagaren återbetalar beloppet 3 dagar senare är summan som ska återbetalas följande: kapital 3 000 kr, ränta (8 dagar) 67 kr, sammanlagt 3 067 kr.

8. Kreditgivarens rätt att säga upp lånet till återbetalning i förtid

8.1. Påföljder av betalningsförsummelse

  1. Kreditgivaren kan kräva förtidsbetalning av kredittagaren om någon av följande omständigheter föreligger. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som övertiger tio procent av kreditfordran.
  2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger mer än fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
  3. Kredittagaren på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning
    Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skuld.

Vid krav på förtidsbetalning från kreditgivaren gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 1 – 3 ovan är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.
Detsamma gäller om kredittagen vid uppsägning enligt punkt 4 ovan genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i detta stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte dessa bestämmelser. Kredittagaren förbehåller sig rätten att enligt gällande banklagstiftning säga upp krediten till betalning sex månader efter uppsägning.

8.2. Övriga orsaker till förtida uppsägning av lånet

Kreditgivaren har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om kreditgivaren har anledning att misstänka att kredittagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera brottslighet.
Kreditgivaren har även rätt till förtida uppsägning av lånet i det fall kredittagaren uppgett missvisande eller felaktig information som väsentligen kan tänkas inverka på låneavtalet.

9. Dröjsmålsränta

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med 30 % per år. Ersättning ska också betalas, med 60 kronor för skriftlig betalningspåminnelse, med 180 kr för inkassobrev och 170 kr för upprättande av amorteringsplan.

10. Kredittagarens meddelandeplikt

Kredittagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart underrätta kreditgivaren om namn, telefonnummer - och/eller adressändring.
Vid eventuellt utredningsarbete som orsakats av felaktiga uppgifter har kreditgivaren rätt att debitera kredittagaren en ersättning enligt gällande prislista.
Kredittagaren är skyldig att på begäran informera kreditgivaren om sina ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

11. Meddelandet anses nå mottagaren

Har meddelande som rör lånet sänts till kredittagaren på den i skuldebrevet angivna adressen eller ny adress som har meddelats kreditgivaren av kredittagaren, skameddelandet anses ha kommit kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.

12. Begränsning av ansvar

Kreditgivaren är med nedan angivna undantag endast ansvarig för skada som uppkommer om kreditgivaren agerat vårdslöst. Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Kreditgivaren är inte i något fall skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust om inte skadan orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt från kreditgivarens sida.

13. Rätt att ändra på kreditvillkor

Kreditgivaren äger rätten att ändra på kreditvillkoren genom att på förhand meddela om detta skriftligen till kredittagaren, förutsatt att ändringen inte ökar kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter med undantaget att ändringen orsakats av en lagförändring eller ett myndighetsbeslut. Kredittagaren ska meddelas minst en månad innan ändringen äger rum.

14. Överlåtelse av fordran

Kreditgivaren har rätt att utan kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta fordran till annan. Kredittagaren ska alltid informeras vid överlåtelse av fordran.

15. Samtycke till behandling av personuppgifter

Personuppgifter som kredittagaren lämnar till kreditgivaren eller som annars registreras i samband med uppläggning eller hantering av lånet eller i övrigt inom avtalsförhållandet, kan komma att behandlas av kreditgivaren såväl i Sverige som utomlands (även utanför EU/EES). Kreditgivaren kan också inhämta uppgifter från privata och offentliga register och komplettera personuppgifterna med dessa. Behandlingen av personuppgifterna sker för att kreditgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skuldebrevet och lag eller för att användas som underlag för kreditgivarens identifiering (autentisering och verifiering av uppgiven identitet), marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, beräkning och administration av rabatter, riskhantering, statistik och - om kredittagaren inte har begärt spärr mot direktreklam - för att ge kredittagaren erbjudanden om nya produkter och tjänster. Personuppgifterna kan också utlämnas till kreditgivarens samarbetspartners i Sverige och utomlands (även utanför EU/EES) bl a Instantor AB och Egreement AB för användning för något av ovan angivna syften. Samkörning av personuppgifterna kan ske med motsvarande uppgifter hos kreditgivaren eller någon av angivna mottagare. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av kreditförhållandet.

Om kredittagaren vill;

  • Ha information om vilka personuppgifter om denne som kreditgivaren behandlar
  • Anmäla att han/hon inte vill ha direktreklam
  • Begära att rättelse sker av felaktiga eller ofullständiga uppgifter

ska kredittagaren skicka en skriftlig, av kredittagaren undertecknad, förfrågan/ begäran till kreditgivaren.
Genom att acceptera dessa villkor lämnar kredittagaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits. Samtycke lämnas också till att kreditgivaren eller annan som har rätt att använda uppgifter enligt ovan, tillställer kredittagaren marknadsföring via e-post, sms eller annat liknande automatiskt system för kommunikation

16. Tillsynsmyndighet

Konsumentverket/KO övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

17. Klagomål och tvist

Kredittagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till kreditgivarens klagomålsavdelning alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.
Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

 

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:
Fax:
Webbplats:
Risicum Capital AB, Org.nr. 556725-9980
Frösundaviks allé 15, 4Tr. 16970 Solna
08 1245 1987
kundtjanst@risicum.se
08 655 36 18
www.risicum.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit: Privatlån

Kreditbelopp:

1000,00 - 12 000,00 SEK

Villkor för kreditutnyttjande:

Utbetalning sker inom ett dygn från att låneansökan godkänts. Beloppet utbetalas till av kredittagaren uppgett kontonummer.
Kreditavtalets löptid: 61, 90 dagar
Avbetalningar:

Betalningsintervall 30 (90 dagar)  dagar, eller 31+30 (61 dagar) dagar.

Det totala beloppet som ska betalas:

Detta är det lånade kreditbeloppet plus ränta och eventuella kostnader för krediten. Det totala beloppet innehåller inte kostnaden för om kunden väljer att mottaga en pappersfaktura

Lånesumma 2000, 00 SEK

Betalningsrater: 2

Totalt att betala: 2 632, 89 SEK

Effektiv ränta: 815,55 %

Kreditränta: 90, 00 %

3. Kreditkostnader

Kreditränta: 90,00 %

Effektiv ränta på exempellån 2 000,00 SEK:

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader uttryckt som en årlig ränta på hela kreditbeloppet.

Den effektiva årsräntan underlättar jämförandet av olika krediter.

815,55 %
Skyldigheter att ingå följande kompletterande tjänster till kreditavtalet:  
- Försäkring: Nej

- Övriga tjänster:

Ifall kostnaden för dessa tjänster inte varit i kreditgivarens kännedom, inkluderas de ej heller i den effektiva årsräntan.

Nej
Övriga kostnader:  
- Uppläggningsavgift på exempellån 400,00 SEK
- Förflyttning av förfallodag (förutsätter skild överenskommelse mellan kreditgivare och kredittagare) 100 SEK
Förutsättningar för att ändra på kreditkostnaderna ovan: Kreditgivaren äger rätten att ändra på kreditvillkoren genom att på förhand meddela om detta skriftligen till kredittagaren, förutsatt att ändringen inte ökar kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter med undantaget att ändringen orsakats av en lagförändring eller ett myndighetsbeslut. Kredittagaren skall meddelas minst en månad innan ändringen äger rum.

Kostnader i samband med försenade betalningar:

(Utebliven betalning kan medföra att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning.)

Om betalning av kapital, ränta, kostnader eller avgifter inte fullgörs i tid ska kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsräntan som tillämpas på det förfallna beloppet är 30 % per år. En påminnelseavgift som för närvarande är 60 SEK tillkommer för varje påminnelse.

I förekommande fall tillkommer avgifter till exempelvis inkassoföretag och Kronofogdemyndighet

4. Andra viktiga rättsliga aspekter:

Ångerrätt:
Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingås.
Ja
Förtidsbetalning:
Krediten kan lösas i förtid. I vilket fall kredittagaren erlägger kreditgivaren uppläggningsavgift samt ränta för den utnyttjade kredittiden.
Ja
Registersökning:
Konsumenten har rätt att utan extra kostnad få information om att en kredit inte beviljats.
Varje kreditansökan genomgår en kreditprövning. Kreditupplysningar tas hos företaget Soliditet AB.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal:
Konsumenten har på begäran och utan extra kostnad rätt att få ett utkast till kreditavtalet. Kreditgivaren är dock inte skyldig att ge ett utkast till kreditavtalet, ifall kreditgivaren inte är i intresse av att ingå ett kreditavtal med konsumenten vid tidpunkten då begäran på utkast utfärdats.
Ja

5. Konsumentens rätt till uppgifter vid distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Angående kreditgivaren  
Representerar kreditgivaren i den medlemsstat konsumenten är bosatt
Adress*
Telefonnummer*
E-post*
Webbplats*
Risicum Capital AB
Frösundaviks allé 15 4Tr. 16970 Solna
08 1245 1987
kundtjanst@risicum.se
www.risicum.se
Registreras hos: Risicum Capital AB är registrerad i Finansinspektionens register som Finansiellt Institut. Risicum Capital AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556725-9980.

Tillsyn:

Konsumentverket övervakar att kreditgivaren följer konsumentkreditlagen, samt lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Finansinspektionen övervakar att kreditgivarens verksamhet bedrivs i enlighet med lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, andra författningar som reglerar verksamheten, företagets bolagsordning eller stadgar, och kreditgivarens interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar kreditgivarens verksamhet.

b) Angående kreditavtalet  
Uttnyttjande av ångerrätten:

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag kreditavtalet ingås.
I det fall kreditavtalet ångras ska kredittagaren skicka kreditgivaren ett skriftligt meddelande där följande uppgifter framgår:
- Kredittagarens namn och personnummer
- Bekräftelse att avtalet ångras
- Lånebelopp
- Plats och datum
- Kredittagarens underskrift

Meddelandet ska skickas till följande adress: Risicum Capital AB, Frösundaviks allé 15 4Tr. 16970 Solna eller kundtjanst@risicum.se.

Kredittagaren skall utan dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från det att meddelandet för att ångra lånet skickats iväg, återbetala erhållna medel samt ränta för den använda lånetiden. I det fall återbetalning inte registrerats inom utgiven tidpunkt

Lag som tillämpas på detta avtal och på kundförhållandet innan låneavtalet tecknats: Svensk lag
Lagstiftning som tillämpas på kreditavtal: Svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet. Kreditgivaren följer Svensk lag om marknadsföring.
Språk Kredittagaren har rätt att få konsumentkreditinformationen och lånevillkoren på svenska. Under avtalstiden kommer kreditgivaren att kommunicera med kredittagaren på svenska.
c) Angående rättsskydd  
Annan myndighet än domstol, som mottar eventuella klagomål: Kredittagaren kan vid missnöje med kreditgivaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Teknologgatan 8C, Box 174, Stockholm
Telefon: 08 508 860 00
Fax: 08 508 860 01
www.arn.se