hushallsbudget-risicum-croppng

Integritetspolicy

Sammanfattning av Risicums register-och integritetspolicy

Risicum Capital AB värnar om din personliga integritet och behandlar alla dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna erbjuda en så smidig och bra tjänst som möjligt behöver vi samla in viss information om dig. Nedan hittar du en sammanfattning om de grundläggande principerna för hur vi samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. För mer information om det som beskrivs i sammanfattningen hänvisar vi till Risicum Capital AB: s register- och integritetspolicy.

Hur samlar vi in information om dig?

Vi samlar in personuppgifter när du registrerar/uppger dina uppgifter, ansöker om lån, deltar i våra marknadsföringskampanjer eller tävlingar, när du besöker vår hemsida och när du är i kontakt med vår kundtjänst. Vi kan också samla in personuppgifter om dig från tredje part, befolkningsregistercentralen och från företag som förmedlar privatpersoners namn och adresser. Du har givit samtycke till de överlåtande företagen om överlämnandet av informationen.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi kan samla in och lagra information i vårt register såsom:

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, kön, bankkonto, nationalitet, civilstånd, antal barn som bor på samma adress, bostadsinformation, inkomst-och utgiftsinformation, språk, skuldsättning, yrke och anställningsförhållande;
 • information om de ansökningar som ansökts och beviljats och kreditbesluten, inklusive information om utestående kreditansökningar och de uppgifter som angetts av dig;
 • återkoppling av dig;
 • inspelningar av kundsamtal;
 • IP- adress;
 • fakturering och inkasso;
 • direktmarknadsföringssamtycke och förbud;
 • cookies som skickats till enheten (se nedan för detaljer);
 • externa datakällor; och
 • överlämning av information.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi kan använda dina personliga uppgifter för följande ändamål:

 • fatta kreditbeslut samt kreditbedömningar, fakturering samt inkasso och för identifiering
 • hantera och säkerställa en tjänst
 • hantering av kontaktuppgifter
 • genomföra ett avtal med dig, hantera en kundrelation
 • svara på kundfrågor och förfrågningar
 • hantera feedback från kunder, implementera kundkommunikation, mäta och spåra kundbeteenden,
 • behandla och utveckla kundrelationer, kommunikations- och kontakthistorik inom ramen för GDPR,
 • erbjuda en god kundservice, inklusive kontakt med samtliga kunder som använt tjänsten för undersökningar eller kompletteringar av påbörjade eller ofullständiga ansökningar,
 • anonymiserad dataanalys och statistik, riskhantering,
 • tillhandahålla, erbjuda och utveckla informationstjänster,
 • genomförande, riktande och uppföljning av marknadsföringskommunikation som görs av den registeransvarige och företag inom samma koncern, inklusive elektronisk direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinionsundersökning och marknadsundersökning eller andra jämförbara adresserade försändelser samt organisering av marknadsföringstävlingar utan att överlåta personuppgifter till tredje part,
 • överlåtande av uppgifter som beskrivs nedan,
 • förebyggande och uppklarande av oegentligheter och brottsligaförfaranden, och
 • efterlevande av lagar och förordningar utsatta av myndigheter gällande förvarings-, rapporterings- och förfrågningsskyldighet eller hantering av andra bindande skyldigheter.

Personuppgifterna behandlas av Risicum Capital AB och som förmedlare av uppgifterna fungerar de tredje parterna som anges i vår register-och integritetspolicy.

Vart överlämnar vi informationen?

Dina uppgifter kan överlämnas till:

 • företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som tillhör samma koncern som Risicum Capital AB. Samt i begränsade fall kan informationen lämnas till särskilt utvalda tredje parter utanför Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på de sätt som beskrivs i kapitel 11

 Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part förutom:

 • till myndigheter när det krävs enligt lag,
 • till företag som ansvarar för fakturering och indrivning/inkasso för den regiseransvarige,
 • i de marknadsföringsändamål som beskrivs i avsnitt 19, säkerhetsarrangemang finns på plats för att skydda de överförda uppgifterna
 • när det förutsätts enligt ett samarbetsavtal eller affärsrelation, till exempel med Bisnode AB.

Register- och integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR)

I vår register- och integritetspolicy redogörs för hur Risicum Capital AB genom sina varumärken Risicum och Lånbutiken samlar in och behandlar dina personuppgifter.

De uppgifter som samlas in i samband med besök på hemsidan, låneansökan och beviljande av lån, samt övrig kommunikation behandlas av Risicum Capital AB, vars hemort är i Sverige.

Förutsättningen för behandling av personuppgifterna är den registrerades samtycke, ett uppkommet kundförhållande, verkställande av ett avtal, åtgärder för verkställande av avtal på den registrerades begäran eller annan obligatorisk lagstiftning. Vi värnar om den personliga integriteten och samlar aldrig in mer information än vi behöver för att kunna tillhandahålla en bra tjänst. Risicum Capital sparar inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt och raderar utan onödigt dröjsmål uppgifter som inte längre har något syfte eller berättigat ändamål.

 1. Personuppgifts-och registeransvarig

Risicum Capital AB
Organisationsnummer: 556725-9980
Postadress: Kistagången 12, 16440 Kista
Telefon: 08-1245 1987
E-post: kundtjanst@risicum.se
www.riscum.se

 1. Kontakt gällande registerfrågor

Telefon: 08-1245 1987
E-post: kundtjanst@risicum.se

 1. Registrets namn

Risicum Capital AB: s kundregister

 1. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Syftet/ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att fatta välgrundade kreditbeslut, ha underlag för fakturering samt att utveckla och förvalta Risicum Capitals AB:s befintliga tjänster. Nedan följer en redogörelse för syften Risicum Capital AB kan ha med insamlingen av personuppgifter.

Syftet med insamlingen och lagring av personuppgifter omfattar:

 • Kreditbeslut och kreditbedömningar
 • genomföra ett avtal, ett ingått avtal, hantera en kundrelation,
 • fakturering och inkasso,
 • säkerställande av korrekta kontaktuppgifter,
 • svara på kundfrågor och förfrågningar,
 • Identifiera den registrerade och individualisering av den registrerade,
 • hantera och utveckla kundrelationer baserat på kommunikations- och kontakthistorik inom ramen för ett berättigat ändamål,
 • tillhandahålla, erbjuda och utveckla informationstjänster,
 • hantera och säkerställa en grundläggande tjänst,
 • hantera feedback från kunder, mäta och spåra kundbeteenden,
 • erbjuda en god kundservice, inklusive kontakt med samtliga kunder som använt tjänsten för undersökningar eller kompletteringar av påbörjade eller ofullständiga ansökningar,
 • upprätthållande av kreditförbud, lånespärr,
 • anonymiserad dataanalys och statistik, riskhantering,
 • genomförande, riktande och uppföljning av marknadsföringskommunikation som görs av den registeransvarige och företag inom samma koncern, inklusive elektronisk direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinionsundersökning och marknadsundersökning eller andra jämförbara adresserade försändelser samt organisering av marknadsföringstävlingar utan att överlåta personuppgifter till tredje part,
 • förebyggande och uppklarande av oegentligheter och brottsliga förfaranden och
 • efterlevande av lagar och förordningar utfärdade av myndigheter gällande förvarings-, rapporterings- och förfrågningsskyldighet eller hantering av andra bindande skyldigheter.

Personuppgifterna behandlas av Risicum Capital AB och uppgifterna förmedlas till Risicum Capital AB genom de parter samt tredje parter som nämns under avsnitt 8.

 1. Behandling av data

Information som vi samlar in, lagras elektroniskt och kan användas på följande sätt:

För att bekräfta din identitet och din kreditinformation och ge oss möjligheten att kontrollera och behandla din låneansökan eller andra produkter eller tjänster. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i detta syfte är att det är nödvändigt för vårt legitima intresse att bedriva vår verksamhet genom att tillhandahålla lån och andra produkter och tjänster. Detta är också nödvändigt för att kunna ingå ett avtal med dig.

Utvärdera din kreditinformation och bestyrka din sysselsättningssituation. Vår rättsliga grund för detta är vårt legitima intresse att följa lagar och andra bestämmelser som reglerar vår verksamhet. Vi har även ett berättigat intresse att bestämma om vi beviljar dig ett lån eller inte.

Att upptäcka, förebygga och undersöka faktiska och potentiella bedrägerier och åtgärder relaterade till det. Den rättsliga grunden för detta är vår skyldighet att följa våra rättsliga skyldigheter

Att driva in lånen och skulderna som du eventuellt är skyldiga oss. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i detta syfte är att det är nödvändigt för vårt legitima intresse att bedriva vår verksamhet genom att tillhandahålla lån och andra produkter och tjänster. Detta är också nödvändigt för att genomföra avtalet mellan oss.

Utveckla, hantera och marknadsföra våra produkter och tjänster för att bättre tillgodose dina behov, kontakta dig angående de produkter eller tjänster du kan vara intresserad av för att bestämma din behörighet för olika produkter eller tjänster som du kanske är intresserad av. Din personliga databehandling för detta ändamål kräver ditt samtycke.

För att hjälpa oss att hantera och upprätthålla ditt lån/avtalsförhållande med oss. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i detta syfte är att det är nödvändigt för att utföra ett avtal som ingåtts mellan oss och för vårt legitima intresse att tillhandahålla nödvändiga tjänster relaterade till lånet eller produkten du köpt.

För att kontakta dig även om du inte fullbordat en låneansökan med oss. Den rättsliga grunden för att hantera din personliga information för dessa ändamål är att vi har ett legitimt intresse att kontakta personer som är intresserade av våra produkter och ta reda på varför du valde att inte låna så att vi kan erbjuda bättre produkt- och serviceerbjudanden till våra kunder i framtiden. I det osannolika fallet att vi nämner marknadsföringsinformation i dessa samtal, gör vi det bara om vi har ditt samtycke.

Erhålla viss information för att producera statistik för egna interna ändamål (inklusive kredit- och/eller beteende-scoring, marknadsanalyser och produktanalyser). När vi gör statistisk databehandling för att utveckla våra egna interna processer (t.ex. vår beslutsprocess eller process av våra produkter och när vi utvecklar framtida kreditriskstrategier) är vår rättsliga grund för hantering av personuppgifter i detta syfte att det är nödvändigt av legitimt intresse för att uppnå de mål vi har (t.ex. produktutveckling och förbättring).

Uppdatera vår hemsida för att bättre möta våra kunders behov i framtiden. Vår rättsliga grund för att behandla din personliga information för detta ändamål är att det är nödvändigt för att uppnå våra mål i enlighet med våra legitima intressen (till exempel att försäkra oss att webbplatsen fungerar så kundvänligt som möjligt).

Meddela dig om ändringar i vår service. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för dessa ändamål är att vi, för vår rättsliga fördel, måste hålla dig uppdaterad med ändringar i vår tjänst, till exempel ifall de påverkar den produkt du använder.

Följande av de lagar och bestämmelser som gäller för vår verksamhet, försvara våra rättsliga intressen, förebyggande, upptäckt och utredning av brott, samt att använda rättigheten att behandla en begäran (enligt databeskyddslagstiftning). Den rättsliga grunden för detta är efterlevnaden av lagliga skyldigheter.

Du kan kontakta vår kundtjänst på 08-1245 1987 eller epost kundtjanst@risicum.se för att när som helst förbjuda användningen av din information i marknadsföringssyfte.

Dina personuppgifter kan överlämnas till företag och tredje parter i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där nivån på personuppgiftssekretess inte nödvändigtvis motsvarar nivån i Sverige. Risicum Capital AB säkerställer alltid att alla företag och tredje parter till vilka din information överförs förbinder sig att följa de dataskyddskrav som har uppställts.

 

 1. Registrerade grupper

Vilka personer samlar vi in och lagrar data om 
a) Personen har/ har haft ett kundförhållande med den registeransvarige eller det har gjorts en ansökan eller personlig kontakt, såsom ett individuellt erbjudande, gällande till exempel kredit eller annat avtal eller,
b) personen har/har haft en relaterad kundrelation till registeransvarige, skyldighet eller annan rätt till kontrakt, tjänst eller uppdrag eller
c) personen har/har haft ett avtal med den registeransvarige eller har strävat efter ett avtal med den registeransvarige.
d) Registreringen av personuppgifter grundar sig på en lagstadgad registreringsskyldighet.

 1. Vilken information samlar Risicum Capital AB in?

Grundläggande personlig information, t.ex.

 • kund ID,
 • personnummer eller födelsetid och kön,
 • namn,
 • adress, kontaktuppgifter, folkbokföring
 • Inkomst,
 • bankkontouppgifter,
 • huvudsakliga språk,
 • Samtycke till marknadsföring
 • nationalitet, beskattningsland
 • yrke, anställningsförhållande,
 • uppgifter om arbetsgivare (namn och telefonnummer)
 • civilstånd,
 • antal barn som bor på samma adress,
 • boendeinformation,
 • datum för ingående av kundrelation,
 • uppgifter gällande kundförhållandet,
 • uppgifter gällande andra kreditåtaganden,
 • uppgifter gällande andra intressenter, till exempel annan betalningsskyldighet,

Risicum Capital AB hämtar personlig data från personupplysning, uppgifter från personupplysning som

 • Ekonomisk status (t.ex. konkurs, betalningsanmärkning)
 • inkomster och utgifter,
 • Riskklass, återbetalningsförmåga,
 • Statistisk data

Personupplysningen hämtas från Risicum Capital AB:s egna system samt från tredjeparts aktörer samt kompletteras av den registrerade själv

Kontaktuppgifter som

 • telefonnummer och e-postadresser

Adressinformation som

 • Folkbokföringsadress,
 • utdelningsadress- eller tjänstespecifik adress,
 • förbud mot direkt marknadsföring.

Personlig information som

 • konto-, kredit-, service-, kontrakt-, ansökan- och uppdragslista eller ett deltagarförhållande med ovannämnda punkter inklusive information om utestående kreditansökningar och de uppgifter som registrerats av den registeransvarige,
 • information om tidigare krediter från andra långivaren som erhållits i samband med behandlingen av en kreditansökan,
 • information om den registrerades kommunikation till den registeransvarige,
 • information om inspelade kundsamtal,
 • information om IP-adressen,
 • information om fakturering och inkasso,
 • information om cookies på slutanvändarutrustningen,
 • Information om externa datakällor och överlämnandet av information.

Uppgifter som krävs för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna, såsom nödvändig information för att uppfylla skyldigheterna enligt Konsumentkreditlag (2010:1846) samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 1. Varifrån erhålls informationen

Risicum Capital AB får/hämtar/samlar personinformationen från olika källor,

 • Från en registrerad användare, den sökanden, den registrerade,
 • Självgenererad data från Risicum Capital AB
 • från skatteverket, Bisnode Sverige AB, företag som förmedlar privatpersoners namn och adressuppgifter, banker eller andra tillförlitliga parter samt andra myndigheter.
 • Offentliga register
 • Register som upprätthålls av myndigheter och inom de gränser som lagen tillåter.
 • Risicum Capital AB kan samla in information från andra informationskällor för att rikta kund- och marknadsföringskommunikation till personer som är intresserade av deras produkter och tjänster.

De uppgifter som erhålls från folkbokföringsregistret och Bisnode Sverige AB förmedlas till Risicum Capital AB med kundens samtycke. Kunden/den registrerade samtycker till inhämtningen av informationen i och med att en ansökan har gjorts. Den registrerade har gett sitt samtycke till att informationen inhämtas från tredje part samt givit sitt samtycke till informationen som erhållits från en tredje part.

 1. Verifiering av kreditinformation och kontroll för att förhindra missbruk

Vi kan använda ett eller flera kreditupplysningsföretag och bedrägeribekämpningsföretag för att verifiera kreditinformation och förhindra missbruk och vi kan behålla uppgifterna från dessa kontroller inom ramen för lagen. Vi kan också överlämna personlig information när det krävs enligt lag.

 1. Informationsöverlämnanden

Den registrerades data kan överlämnas till

 • företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som tillhör samma koncern som Risicum Capital AB.
 • Samt i begränsade fall kan informationen lämnas till särskilt utvalda tredje parter utanför Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på de sätt som beskrivs i kapitel 11
 • I begränsade fall till kontraktspartners av Risicum Capital AB i syfte att utveckla företagets verksamhet.

Överlämning av personuppgifter sker endast i det fall om det är nödvändigt för att uppnå legitima mål.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part förutom:

 • till myndigheter när det krävs enligt lag,
 • till företag som ansvarar för fakturering och indrivning/inkasso för den regiseransvarige,
 • i de marknadsföringsändamål som beskrivs i avsnitt 19, säkerhetsarrangemang finns på plats för att skydda de överförda uppgifterna
 • när det förutsätts enligt ett samarbetsavtal eller affärsrelation, till exempel med Bisnode AB.
 1. Överföring av uppgifter utanför Europeiska Union eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vissa aktörer inom vår koncern till vilka vi kan överföra de registrerade personuppgifterna kan vara verksamma eller vara belägna utanför Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom kan vissa tjänsteleverantörer som företaget använder vara belägna och verksamma utanför Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid delning av den registrerades personuppgifter med ovannämnda och särskilda tredje parter kan personuppgifter överföras utanför Sverige. I de fall då landet vart personuppgifterna överlämnas inte har tillräckliga skydd för personuppgifter, vidtar vårt företag åtgärder för att säkerställa att de registrerade personuppgifterna skyddas i enlighet med gällande lagar och förordningar i Sverige.

Skyddsåtgärder omfattar att införa avtalsförpliktelser för mottagare och handläggare av personuppgifterna. Dessa skyldigheter kräver att mottagarna skyddar den registrerades personuppgifter på en nivå som krävs enligt den allmänna dataskyddsförordningen och enligt svensk lag. Skyldigheterna kräver mottagarna att följa internationella standarder för skydd av personuppgifter och för överföring av uppgifter.

 1. Policy för registerskydd

Manuellt material lagras ordentligt i låsta lokaler, upp till den längsta tiden som krävs enligt nationella lagar, beräknat från den senaste kundhändelsen. Information om fordran på den registrerade förvaras tills fordran har reglerats.

Den elektroniskt lagrade informationen lagras i ett lämpligt informationssystem som kräver autentisering av användare upp till den längsta tiden som krävs enligt nationella lagar beräknat från den senaste kundhändelsen. Information om fordran på den registrerade behålls tills fordran har reglerats. Informationen hanteras konfidentiellt och kan inte nås av tredje part.
Registret är placerat och skyddas av sådant säkerhetsarrangemang som rimligen kan krävas, filer och dataskydd hanteras på lämpligt sätt. Registret är placerat på en säker och övervakad plats, och filer och dataskydd hanteras på lämpligt sätt.

 1. Informationssäkerhet och datalagringstid

Efter den ursprungliga behandlingen av personuppgifterna sparas de registrerade uppgifterna under den tid som krävs enligt lag eller annan åtgärd från myndighet, beräknat från den senaste kundhändelsen. Efter att det inte är nödvändigt enligt lag eller annan åtgärd från myndighet eller kundrelationen är avslutad raderas de registrerade uppgifterna skyndsamt.

För att upprätthålla ett kredit- eller marknadsföringsförbud som införs av en registrerad behåller vi minimala identifieringsuppgifter om kunden. Informationen som sparas för att upprätthålla förbudet och identifieringsuppgifterna kombineras inte med andra data eller används för andra ändamål än att upprätthålla kredit- eller marknadsföringsförbud, efter den registrerades önskemål.

 1. Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras i registret. Den registrerade kan kontrollera information lagrad på honom eller henne i vår Onlinetjänst. En officiell begäran om granskning av uppgifter skickas företrädelsevis skriftligen till den registeransvarige på adressen: kundtjanst@risicum.se eller Risicum Capital AB Kistagången 12, 16440 Kista.

 1. Rätt att kräva korrigering av uppgifter

Risicum Capital AB korrigerar, utan ogrundat dröjsmål, felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter som behandlas och som lagras i registret. Risicum Capital AB tar hand om att korrigera felaktiga uppgifter både på eget initiativ och på den registrerades begäran. Den registrerade kan själv korrigera personuppgifter som är felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad via kreditgivarens onlinetjänst. En begäran om korrigering av data bör också lämnas till den registeransvarige. Förfrågan kan göras skriftligen till registeransvarig på adressen: kundtjanst@risicum.se eller Risicum Capital AB Kistagången 12, 16440 Kista.

Den registrerade har rätt att förhindra Risicum Capital AB från att behandla information om denna i direktmarkandsföringssyften, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads och kundundersökningar. Marknadsföringsförbud skickas företrädelsevis skriftligen till registerhållaren på adressen: kundtjanst@risicum.se eller Risicum Capital AB Kistagången 12, 16440 Kista eller per telefon till numret 08-1245 1987.
För att upprätthålla ett förbud behåller vi minimala identifieringsuppgifter om kunden. Informationen som sparas för att upprätthålla förbudet kombineras inte med andra data eller används för andra ändamål än att upprätthålla marknadsföringsförbudet.

 1. Automatisk behandling av data

Risicum Capital AB behandlar personlig information som tillhandahålls automatiskt under begränsade omständigheter, såsom att bedöma kredittagarens kreditbetyg i enlighet med konsumentkreditlag (2010:1846). Innan den automatiska behandlingen av personuppgifter hanteras har kunden rätt att vägra automatisk behandling av personuppgifter.
Automatisk bearbetning används för att påskynda och effektivisera behandlingen, så genom att kunden vägrar att automatiskt behandla personuppgifter är kunden medveten om att behandling av personuppgifter fördröjs jämfört med en automatisk behandling.

 1. Verifiering av kreditinformation och kontroll för att förhindra missbruk

Risicum Capital AB kan använda ett eller flera kreditrapporteringsföretag och bedrägeribekämpningsföretag för att verifiera kreditinformation och förhindra missbruk, och Risicum Capital AB kan spara information från dessa kontroller. Risicum Capital AB kan komma att överlåta den personliga informationen om det krävs enligt lag.

 1. Marknadsföring

När den registrerade samtycker till marknadsföring kan information, som tillåts enligt gällande lagstiftning samt GDPR, från registret säljas eller överlämnas till utvalda partners av Risicum Capital AB för direktmarknadsföringsändamål, marknadsundersökning och organisering av marknadsföringstävlingar, såvida inte den registrerade har nekat överlämnandet. Risicum Capital AB kan använda den registrerades uppgifter för egen direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring (inklusive elektronisk kommunikation).

 1. Cookies

Cookie (en kaka) är en identifieringsfil som skickas av tjänsten till besökarens dator. Med hjälp av den kontrolleras användandet av tjänsten. Risicum Capital AB använder endast cookies för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande servicenivån och för att analysera användningen av webbplatsen ur ett marknadsförings- och kvalitetskontrolls perspektiv.

Risicum Capital AB kan också använda så kallade cookies från tredje part i syfte att en partner till Risicum Capital AB kan stödja Risicum Capital AB, till exempel för att analysera och utvärdera användningen av webbplatser.

Den registrerade kan om den vill ändra inställningarna för sin webbläsare för att alla eller bara cookies som inte kommer direkt från Risicum Capital AB:s tjänst blockeras. Den registrerade kan också om den vill ändra inställningarna för sin webbläsare så att han eller hon får information om respektive cookies som används. Om alla cookies blockeras, kan Risicum Capital AB:s tjänst upphöra att fungera helt eller delvis.

Google Analytics-cookies

Vi använder Google Analytics, Googles webbanalystjänst. Google Analytics använder cookies i sin textdata. Denna cookie lagras på din dator, vilket gör att vi kan analysera användningen av webbplatsen. Informationen från cookien om din användning av webbplatsen skickas till och lagras på Googles servrar i USA. I de fall Google överför personlig information utanför EU och EES är den rättsliga grunden för överföringen EU-USA: s sekretessköld.

Google använder denna information i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen, inklusive rapportering om frekvensen av användningen samt internetanvändning. Du kan läsa mer om Google Analytics sekretesspolicy på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv_US. Du kan förhindra att cookies lagras i inställningarna för din webbläsare. I det här fallet kommer du dock inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats. Om du använder webbplatsen kan Google samla in information på det sätt och i de syften som anges ovan.

Om du vill förhindra att Google Analytics samlar in information om de sidor du läser kan du använda plug-in-programmet Google Analytics Opt-Out.

 1. Externa parters webbplatser

Vår integritetspolicy är inte tillämplig på tredje parts webbplatser som du kan komma åt via Risicum Capital AB:s webbplats. Därför måste du se till att du har bekantat dig med deras integritetspolicy innan du lämnar personliga uppgifter via en tredje parts webbplats. Risicum Capital AB ansvarar inte för innehåll på externa webplatser.

 1. Barn och Internet

Risicum Capital AB samlar inte explicit information om barn och vi anser att barn ska ha samtycke från sina föräldrar innan de lämnar ut sina personuppgifter. Risicum Capital AB uppmuntrar föräldrar att delta i deras barns webbsökningar. Risicum Capital AB rekommenderar också att föräldrar använder internetfilter för att övervaka barnens tillgång till internet. Risicum Capital AB har en strikt 18 års åldersgräns för nyttjandet av alla tjänster.

 1. Ändringar

Risicum Capital AB förstår vikten av dataskydd för våra kunder och besökare på vår hemsida, och strävar efter att vara uppdaterade på utvecklingen rörande dataskydd och behandling av personuppgifter. Risicum Capital AB kan därför ändra denna integritetspolicy och registerpolicy. Ändringarna kommer att publiceras på webbplatser tillhörande Risicum Capital AB.


Rättsligt meddelande

Detta juridiska meddelande gäller för webbsidorna på www.risicum.se-domänen. För att använda dessa sidor godkänner du villkoren i detta juridiska meddelande. Genom att använda dessa sidor godkänner du att följa dessa användarvillkor. Risicum Capital AB beviljar krediter till sina kunder. För att ansökan om kredit gör du en ansökan via webbplatsen. Risicum Capital AB förbehåller sig rätten att godkänna eller avslå en kreditansökan. Risicum Capital AB förbehåller sig rätten att välja vilka kunder att ingå avtal med.

Risicum Capital AB:s webbplats kan också innehålla länkar till externa webbplatser. Risicum Capital AB har strävat efter att lägga till länkar som kan vara intressanta för webbplatsanvändare. Men eftersom Risicum Capital AB inte upprätthåller eller på annat sätt kan påverka dessa externa sidor, är Risicum Capital AB inte ansvarig för funktionaliteten för länkarna eller innehållet på sidorna som finns på länkarna.

Risicum Capital AB förbehåller sig rätten att behålla alla upphovsrättigheter på materialet på sidan eller dess dotterbolag. De varumärken och andra symboler som finns på Risicum Capital AB webbplatser är symboler eller registrerade varumärken som tillhör Risicum Capital AB eller är registrerade varumärken som tillhör dess underleverantörer eller huvudmän eller andra varumärken som används i verksamheten, användning utan tillstånd från upphovsrättshavaren är förbjuden.