Villkor

RISICUMS ALLMÄNNA VILLKOR - KONSUMENTLÅN

1 PARTER, AVTALSHANDLINGAR

Långivare är Risicum Capital AB, nedan kallat långivaren. Den eller de låntagare (huvudlåntagare och medlåntagare) som ansökt och beviljats lån kallas nedan låntagaren. Låneavtalet består av dessa allmänna villkor och lånegodkännandet. Gällande kostnader, finns de tillgängliga i SEKKI-blanketten eller på www.risicum.se. Samtliga avtalshandlingar tillställs låntagaren senast i samband med att lånet beviljas. En sammanställning av låneavtalet finns att tillgå hos långivaren.

2 LÅNEBELOPP

Beviljat lånebelopp anges i lånegodkännandet.

3 BEVILJANDE AV LÅN

Lån kan beviljas till fysisk person som gjort en låneansökan, är minst 20 år gammal vid tidpunkten för ansökan, varit folkbokförd i Sverige sedan minst 2 år tillbaka och som inte har några betalningsanmärkningar och i övrigt uppfyller långivarens vid var tid gällande krav på kreditvärdighet o.s.v.

 

4 UTBETALNING

Utbetalning av beviljat lån sker till det svenska bankkonto som anmäls av låntagaren i samband med ansökan om lån.

5 RÄNTA

Låntagaren ska betala ränta till långivaren efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld (dag för dag). Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven på lånegodkännandet. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan om det motiveras med kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för långivaren eller andra kostnadsförändringar som långivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Långivaren tillämpar angivna villkor om ränteändring även till låntagarens förmån. Långivaren underrättar låntagaren om ränteändring innan den börjar gälla.

6 DRÖJSMÅLSRÄNTA

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid ska låntagaren till långivaren betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning sker. På belopp som inte förfallit till betalning fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas på förfallet belopp efter för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg med det antal procentenheter som anges i SEKKI-blanketten. Ersättning för påminnelse utgår med lagstadgad påminnelseavgift, för inkassokrav med lagstadgad avgift och för amorteringsplan med avgift enligt lag. Samtliga aktuella avgifter finns presenterade i prisbilagan på www.risicum.se

7 AVGIFTER

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala de särskilda avgifter som är angivna i prisbilagan på www.risicum.se eller SEKKI-blanketten, som ersättning för långivarens kostnader för lånet. Långivaren har rätt att när som helst under lånetiden höja sådan särskild avgift i den mån långivarens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Låntagaren ska även vara skyldig att till långivaren betala andra avgifter än sådana som förorsakas av långivarens kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som långivaren vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse-, expeditions- och förseningsavgifter. Långivaren har när som helst rätt att ändra sådana avgifter.

8 BANKDAG

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

9 TOTALT BELOPP ATT ÅTERBETALA

Totalt belopp att återbetala är summan av lånebeloppet och låntagarens samtliga lånekostnader. 

Det totala beloppet att betala beräknas utifrån förutsättningarna som gäller vid tidpunkten för upprättande av låneavtalet. Eftersom räntan kan ändras utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet att återbetala blir.

10 ANNUITET

Lånet är ett så kallat annuitetslån vilket innebär att låntagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande ränta och amortering, den [] i varje månad tills dess lånet blivit till fullo betalt. Tid inom vilken återbetalning ska ske anges i Prisbilagan på www.risicum.se eller i SEKKI-blanketten. Annuiteten kan komma att förändras p g a ränteändringar, eller genom att låntagaren utnyttjar betalningsfri månad om erbjudande om sådana accepteras av låntagaren. Därvid kan ursprunglig avtalad återbetalningstid komma att öka eller minska. Återbetalningstiden kan även komma att öka p g a att uppläggningsavgift och ränta läggs till lånebeloppet enligt särskilda villkor.

Låntagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en betalningsplan som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

11 ÅTERBETALNING

Låntagaren återbetalar lånet till av långivaren anvisat bankgirokonto. Återbetalning ska ske månadsvis och vara långivaren tillhanda senast på den förfallodag som anges i fakturan. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara långivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag.

12 AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har långivaren rätt att, om inte låntagaren angett annat, avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

13 FÖRTIDSLÖSEN

Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, när så önskas återbetala lånet i förtid. Låntagaren ska betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Långivaren får inte tillgodoräkna sig någon avgift för att lånet återbetalas i förtid.

14 LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID 

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger.

   a) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.

   b) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

   c) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

   d) Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar sig att betala lånet.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a till c ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a till c är låntagaren inte skyldiga att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna a till d äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse. Vidare har långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet. 

15 ÖVERLÅTELSE AV FORDRINGEN

15.1 Långivaren har rätt att utan låntagarens medgivande överlåta eller pantsätta fordringen enligt avtalet till annan. Låntagaren ska alltid informeras vid överlåtelse av fordringen enligt låneavtalet.

15.2 Långivarens skriftliga medgivande krävs för att låntagaren ska kunna överföra lånet till annan.

16 BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR

Långivaren är med nedan angivna undantag endast ansvarig för skada som uppkommer om långivaren agerat vårdslöst. Långivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (ansvarsbefrielse vid strejk och/eller lockout gäller även för det fall det är kreditgivaren som är föremål/utförare av sådan åtgärd).

17 SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

17.1 Personuppgiftslagen

17.1.1 Risicum Capital Ab värnar om din personliga integritet och behandlar alla dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. För att kunna erbjuda en så smidig och bra tjänst som möjligt behöver vi samla in viss information om dig. För mer information om behandling av personuppgifter, se www.risicum.se.

17.2 Kreditupplysningsföretag

17.2.1 Långivaren kan komma att lämna uppgifter om lånet, betalningsförsummelse och missbruk av lånet till kreditupplysningsföretag och vissa andra företag med stöd av 5 a § kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan fås av långivaren.

17.2.2 Låntagaren medger även att långivaren har rätt att överföra kundinformation till missbruksregister i de fall då lån sägs upp på grund av gravt eftersatt betalningsskyldighet, eller på grund av att lån beviljats under falska förutsättningar, utföra kreditkontroll när upplupen skuld föreligger samt vidarebefordra kundinformation till inkassobyråer och jurister.

18 ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

Låntagaren har ångerrätt och kan således avbeställa lånet inom fjorton (14) dagar från det att låneavtalet ingicks, eller den senare dag då långivaren erhöll föreskriven information. Avbeställning ska ske genom att låntagaren lämnar eller sänder ett meddelande till långivaren. Om avbeställning sker ska låntagaren snarast och senast inom trettio (30) dagar från det att avbeställningen skedde betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta på lånet från dagen då låntagaren fick tillgång till lånebeloppet till dess lånebeloppet har återbetalats. Uppläggningsavgift och andra avgifter för krediten, dock inte påminnelse-, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av långivaren inom 30 dagar.

19 UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Uppgift om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m fl, i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

20 ÖVERLÅTELSE

Låntagaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter under detta avtal. Långivaren har rätt att överlåta sina rättigheter under detta avtal.

21 TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL

Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet. Långivaren har dock alltid rätt att väcka talan vid utländsk domstol och låntagaren har hemvist där eller har tillgångar i det landet.

22 MEDDELANDE/KONTAKTUPPGIFTER

Meddelande till låntagaren får skickas med vanligt eller rekommenderat brev, via internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation (så som SMS). Meddelande kan i vissa fall även lämnas via telefon.

Brev, som långivaren sänder till låntagaren ska anses ha nått denne senast på sjunde (7) dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i avtalet eller som annars är känd för långivaren. Meddelande som sänts via internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation anses ha nått kontohavaren senast nästa vardag meddelandet sänts till den adress som kunden uppgivit för långivaren. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Risicum Capital AB

Org.nr 556725-9980

S:t Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Telefon: 08-1245 1987

Email: kundtjanst@risicum.se

Webbplats: www.risicum.se

23 ÖVRIGT

Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet.

Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till långivarens klagomålsavdelning alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00.

Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska.